چیستان های کودکانه

 

معما,معماهای کودکانه

چیستان های کودکانه

چیستان ۱: آن چیست که اگر کسی آن را داشته باشد به کسی نمی گوید. اگر کسی آنرا بگیرد آنرا نمی شناسد. و کسی که آنرا بشناسد آنرا نمی گیرد.

چیستان ۲:  آن چیست که هرچه از آن برمی دارند، بیشتر می شود؟

چیستان ۳:  آن چیست که ورزشکاران به خاطر شکستنش جایزه میگیرند؟

 

چیستان ۴: آن چیست که چه پُرباشد و چه خالی وزنش یکی است.

چیستان ۵:  آن چیست که به دور خانه می چرخد ولی، هیچ گاه آن را لمس نمی کند؟

چیستان ۶:  آن چیست که موقع خشک کردن خیس می شود؟

چیستان ۷: سیاه هست ولی زاغ نیست، پرنده است ولی کلاغ نیست؟

 

 

چیستان های کودکانه،سرگرمی کودکان

 

 جواب چیستان ها
پاسخ ۱: پول تقلبی

 

پاسخ ۲: چاه

 

پاسخ ۳: رکورد

 

پاسخ ۴:  نوار

 

پاسخ ۵: خورشید

 

پاسخ ۶: دستمال کاغذی

 

پاسخ ۷: دود

درباره نویسنده

مقالات مرتبط