شعرکودکانه روز درختکاری

شعر کودکانه درختکاری

شعرکودکانه روز درختکاری

من یه درخت هستم

                     من یه درخت هستم
                     بلند و سبز هستم

                                                   تو خاک ریشه دارم
                                                   رو شاخه میوه دارم

 

                    پاک می کنم هوا را
                    شاد می کنم  شما را

                                                 اگر تو  ماه اسفند
                                                   تو یک نهال بکاری

                  سال دیگه می بینی

                                                                           که یک درخت داری

شعر کودکانه درختکاری روز درختکاری

 درخت اجازه داده

                    درخت اجازه داده
                   روصندلی بشینیم

                                                رومیزای چوبی مون
                                               میوه هاشو بچینیم

                     درخت اجازه داده
                     به پرتقال فروشا

                                                 خوبه به یادش باشن
                                              گاهی زغال فروشا

                     اگه اذیت کنیم
                     درختارو می میرن

                                       از سر زندگیمون
                                                سایه شونو می گیرن

    شعر کودکانه درختکاری

اشعار روز درختکاری

 

درختی زیبا

                      سال گذشته                 

                                    نهالی داشتم

                      بردم و آن را     

                                         تو باغچه کاشتم

                    نهال من شد

                                پر از جوونه

                    رو شاخه هاش      

                                         ساخت پرنده لونه

                   ریشه ها در خاک      

                                     شاخه ها در باد

                  قد کشید و شد         

                                    شاد شاد شاد

                 تا کم کمک شد         

                               درختی زیبا

                سایه اش رو داد        

                                 به من و شماها

     شعر کودکانه درختکاری

درباره نویسنده

مقالات مرتبط