دویدم و دویدم

4

دویدم و دویدم

سر کوهی رسیدم

***

دو تا خاتون و دیدم

یکیش به من آب داد

***

یکیش به من نون داد

نون و خودم خوردم

***

آب دادم به زمین

زمین به من علف داد

***

علف دادم به بزی

بزی به من شیر داد

***

شیر دادم به نانوا

نانوا به من آتیش داد

***

آتیش دادم به زرگر

زرگر به من قیچی داد

***

قیچی دادم به خیاط

خیاط به من قبا داد

***

قبا دادم به اوستا

اوستا به من کتاب داد

***

کتاب دادم به بابا

بابا به من خرما داد

***

یکیش خوردم تلخ بود

یکیش خوردم شیرین بود

قصه ما همین بود… 

درباره نویسنده

مقالات مرتبط