?نکن ?بشین ?بذار

✅اگر می خواهید تربیتی بدون فریاد داشته باشید لطفا بجای اینکه کنترل بچه ها را مدام در دست داشته باشید وهی بگویید:
?نکن
?بشین
?بذار

?کنترل بچه هارو بذارید زمین وکنترل خودتون رودستتون بگیرید.یعنی تا خواستید داد بزنیدنکن؛ جلوی خودتون روبگیرید !

کاریش نداشته باشید می بینید اون کنترل میشه .بچه ها اگرکاری می کنن یابه چیزی دست می زنن؛ ازسر لجبازی ندونید .
اون ها یا میخوان کنجکاوی کنند .یا چون شما به اون چیز خیلی حساسین، می خوان جلب توجه کنن!

?این دید به شماکمک می کنه فکر نکنید لجبازه و داد نزنید.

?اگرمثلا تلفن روبرمیداره، بجای داد که بذذذذذااارر
بریدجلو براش توضیح بدید وبگید: میدونی مامان چیه؟ تلفنه، از اینجاش صدامیادو… اگر مادست بزنیم خراب بشه، دیگه صدابابا رو که زنگ میزنه نمی شنویم .تک تک وسایل هاروهمینطور چون اون کنجکاوه.فقط کافیه یک روز امتحان کنید باخودتون بگید امروز من زیپ دهانم را می بندم .

?متوجه می شوید روزی که شما آرامید وگیرنمیدید بچه ها هم روز آرامی دارن.

درباره نویسنده

مقالات مرتبط