کودکانه

وارد خانه که می شوید می بینید دختر ۵ ساله تان گریه می کند. با ناراحتی از او می پرسید:
“دختر گلم چرا گریه می کنی؟”
و او پاسخ می دهد:
چون عروسکم مریض شده!

شما که تازه می فهمید او برای عروسک پارچه ای اش گریه می کند، می زنید زیر خنده و می گویید:
تو نباید برای عروسکت گریه کنی، عروسک که جون نداره؛
بعد عروسکش را بر می دارید و آن فشار می دهید تا به کودک غمگین تان ثابت کنید که عروسک جان ندارد، پس مریض هم نمیشود و گریه کردن تو اشتباه است.

▪️ آگاه باشید اینکار تجاوز به درک کودک هست از هستی و زندگی

درباره نویسنده

مقالات مرتبط