کلاس مهارت های زندگی در مهد جاویدان (کمک به نیازمندان)