کلاس مهارت های زندگی در مهد جاویدان (آموزش سوارکاری)