چرا دانش آموزان متوسط در زندگی از شاگرد اول ها موفق ترند؟