هوش هیجانی

مجموعه هوش هیجانیِ امروز برای نوگلان جاویدان شامل اشکال خندان ، پازل چیدمان حیوانات و بازی گوش به زنگ بود که به گوشه ای از اهداف این مجموعه بازیها به اختصار اشاره میشود؛
افزایش قدرت انگشتان و دست در کودکان با ساخت اشکال خندان ، ایجاد خلاقیت و نو آوری ، افزایش دقت با بازی کارتها و همچنین به دلیل اینکه اکثر این فعالیتها بصورت گروهی انجام میشوند باعث تقویت حس همکاری گروهی نیز میگردند.

درباره نویسنده

مقالات مرتبط