نحوه ارزیابی پایان سال زبان (نوگلان نوپا نوبت صبح)