افزایش مهارت‌های کودکان با آموزش زود هنگام ریاضی

به عقیده ی پژوهشگران، صحبت کردن با کودکان درباره ی مفاهیم اعداد می تواند به موفقیت آنان در ریاضی در آینده ی تحصیلی‌شان بیافزاید. کودکانی که والدین آن ها بیشتر از دیگران با آن ها در مورد اعداد حرف می زنند، استعداد بیشتری در یادگیری قانون اعداد  نشان می‌دهند.

article41331

 

سلامت نیوز: به عقیده ی پژوهشگران، صحبت کردن با کودکان درباره ی مفاهیم اعداد می تواند به موفقیت آنان در ریاضی در آینده‌ی تحصیلی‌شان بیافزاید.

کودکانی که والدین آن ها بیشتر از دیگران با آن ها در مورد اعداد حرف می زنند، استعداد بیشتری در یادگیری قانون اعداد اصلی -اندازه ی یک مجموعه از اشیاء با آخرین عدد حاصل از شمارش آن اشیاء تعیین می شود- نشان می‌دهند.

در این مطالعه، پژوهشگران رفتار میان تعدادی از والدین و کودکان پیش از ورود به مدرسه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و رابطه‌ای بین محتوای مکالمات والدین با فرزندانشان با پیشرفت آینده‌ی آن ها در مدرسه یافتند.

به گفته‌ی سوزان لوین، روانشناس و مدیر مطالعات در این زمینه در دانشگاه شیکاگو؛ زمانی که کودکان به مدرسه وارد شدند تفاوت های شخصی بین توانایی های ریاضیاتی آن ها بر اساس تست های استاندارد مشاهده شد.

به عقیده ی وی توانایی یک فرد در ریاضی در شروع دوره ی تحصیلی نوید دهنده ی موفقیت در آینده ی تحصیلی اوست. بنابراین بر اساس یافته های جدید به والدین توصیه می شود تا بیشتر در مورد مفاهیم اعداد با فرزندانشان صحبت کنند که به پیشرفت فرزندانشان منجر می شود.

درباره نویسنده

مقالات مرتبط