شن بازی

تمیز کردن حیاط مهد توسط نوگلان عزیز جارو زدن و شستشو با شلنگ به کمک مربیشون بعد از بازی با شن.هدف از این کار تقویت حس مسئولیت پذیری و همکاری کودک که بعد از هر بازی در منزل و مهد کارها را به نحواحسن انجام دهد و تمیزی هم جزئی از آموزشها و بازی محسوب میشود.

درباره نویسنده

مقالات مرتبط