شعر کودکانه در ارتباط با صرفه جویی

 با شیر آب بازی نکن
نگاه تو مثل موش شدی
نازی شیطون و بلا
چه قدر تو بازی گوش شدی
خوبه از من یاد بگیری
ببین دارم گل می کشم
مداد زرد من کجاست
می خوام یه بلبل بکشم.

درباره نویسنده

مقالات مرتبط