شعرهای فارسی سه ماهه زمستان

ba1833

شعر دی ماه

خوشا به حالت ای روستایی
چه شاد وخرم چه با صفایی
در شهر ما نیست جز دود ماشین
دلم گرفته ازان و ازاین
در شهر ما نیست جز داد و فریاد
خوشا به حالت که هستی ازاد
ای کاش من هم پرنده بودم
با شادمانی پر می گشودم
می رفتم از شهر به روستایی
انجا که دارد اب و هوایی

شعر دی ماه ۲

گنجشک ناز کوچک پرواز از که اموخت
ان بلبل خوش اواز اواز از که اموخت
ان ابر را که اورد باران چگونه بارید
کی ماه را صدا زد وقتی که رفت خورشید
خورشید و ابرو باران،پرواز ،ماه و لبخند
اینها نشانه هایی ست از قدرت خداوند

 

شعر بهمن ماه

سر زد از افق مهر خاوران
فروغ دیده ی حق باوران
بهمن فر ایمان ماست
پیامت ای امام استقلال ،ازادی نقش جان ماست
شهیدان پیچیده در گوش زمان فریادتان
پاینده مانی و جاودان
جمهوری اسلامی ایران

شعر اسفند ماه

هر چه که بیند دیده خدایش افریده
خورشید و ماه تابان ستاره درخشان
درخت و سبزه وگل سوسن و سرو و سنبل
جنگل و دشت و دریا پرندگان زیبا
این همه را به قدرت خدا نموده خلقت

درباره نویسنده

مقالات مرتبط