راه های نگهداشتن عزت نفس در کودک

راه های نگهداشتن عزت نفس در کودک:

۱-شب هر کاری دارید کنار بزارید و برایش قصه بگید
۲- اشتباهاش رو راحت ببخشید
۳- خوبیهاشو بزرگ کنید
۴- به حرفاش خوب گوش بدید
۵- بی دلیل بغلش کنید و ببوسید
۶- مقایسه ش نکنید
۷-” اگه نکنی وای بحالت” رو نگید
۸- گاهی باهاش کارتونایی که دوست داره ببینید
۹- بهش نگید” تو دیگه بزرگ شدی بچگی نکن”
۱۰-اگر اشتباه کردید راحت عذرخواهی کنید.
۱۱- با فرزندتان بازی کنید
۱۲- در سفر تلفن کنید و به او بگویید دلتان تنگ شده.
۱۳- القای بینش: میدانم از عهده ی انجام آن بر میایی
۱۴- روابطتان را با همسرتان ترمیم و تصحیح کنید

درباره نویسنده

مقالات مرتبط