جشن شکوفه ها

پرواز
نه میل می خواهد
نه نیاز،

تو بخند ی
اسمان
زیر پایِ من است و” بال و پرم “
باز…!

صدای ِ خنده های تو
نوش است
به گوش باده ها

ریزش نور است به تاریکی…
به سایه ها

جشنِ شکوفه هایِ غروراست بر شاخه هایِ خشکیده ام…!

تو بخندی
گلهایِ پیراهنت
می شکفند و
عطرِ تنت
می پیچد …!

توبخندی
نه ساز می خواهد
نه اواز
واژها
می رقصند و شعرم
پر می شود از احساس…!

 

 

 

درباره نویسنده

مقالات مرتبط