تمرینات یوگا در روز جهانی صلح (۳۰ شهریور) در مهد جاویدان