به جای نصیحت کردن منظورتان را با یک کلمه بیان کنید