برگزاری ورزش همگانی جاویدانیها به مناسبت هفته ی تربیت بدنی