برگزاری مراسم افطاری در مهد تمام الکترونیک جاویدان