برگزاری جلسه باحضور مدیریت و اعضای انجمن مهد جاویدان

برگزاری جلسه باحضور مدیریت واعضای انجمن مهد جاویدان وارائه گزارش مربوط به برگزاری جشن و اردوی پایان سال توسط مدیریت به اعضای محترم انجمن

درباره نویسنده

مقالات مرتبط