برخورد صحیح با کودکان زمانی که وسایل را پرت می کنند