بازدید از آتشنشانی

?پروژه آتش:
بازدید از آتشنشانی
۱.اجرای موسیقی برای عزیزان
۲. پرسش و پاسخ بین نو گلان و نوآموزان و عمو آتشنشان
۳ . توضیح مانور زلزله
۴. آشنا کردن عزیزان با لباس آتشنشانی، ماشین آتشنشانی و کلاه آتشنشانی هنگام آتش
۵.خواندن شعر توسط عزیزان
و دیدن کلیپ کارتونی در مورد آتش و آتشنشانی

درباره نویسنده

مقالات مرتبط