انتخاب اعضای انجمن با حضور اولیای گرامی مهد کودک جاویدان