اختلالات دفعی (قسمت دوم)

تحقیقات نشان میدهند که تمامی کودکان بهنجار در سن چهار سالگی توانایی کنترل مدفوع خود را کسب میکنند. در DSM IV اختلال بی اختیاری مدفوع در دو حالت  بی اختیاری سرریزی همراه با یبوست، و بی اختیاری سر ریزی بدون یبوست، تعریف شده است.
این دو وضعیت همان اختلال در نگهداری و اختلال در دفع مدفوع است که در نوع اول، کودک مبتلا مدفوع خود را در روده نگه میدارد و به علت سفت شدن مدفوع، راست روده و روده برزگ گشاد شده توان واکنش به انعکاس دفع را از دست میدهد. در حالی که، در نوع دوم، کودک مبتلا مدفوع خود را که مدفوعی طبیعی است در لبای یا جای نامناسب دیگری دفع میکند.
در این نوع از اختلال که شواهدی از یبوست در طی بررسی جسمانی و تاریخچه ای به چشم نمی خورد، کثیف کردن علی رغم شکل طبیعی مدفوع به طور متناوب به چشم می خورد و این حالت معمولا با اختلال بی اعتنایی مقابله ای و اختلال سلوک همراه است.
مشخصات بالینی و تشخیصی
بی اختیاری مدفوع یکی از اختلال های ناخوشایندی است که معمولا موجب اجتناب اطرافیان از فرد مبتلا میشود. این کودکان همیشه آلت تمسخر دیگران می شوند، طرد میگردند،عزت نفس بسیار پایین دارند و از طرد شدن مداومشان توسط دیگران، آگاهند.
این اختلال معمولا با مشاهده دفع مدفوع کودک – ارادی یا غیر ارادی – در محلهای نامناسب، با تکرار دست کم ماهی یک بار به مدت سه ماه در کودکانی که به سن زمانی یا عقلی چهار سال رسیده اند، تشخیص داده میشود.
لباس زیر این کودکان، معمولا لک دار یا کثیف است.برخورد کودک با این وضعیت اهمیت بالینی فراوان دارد.ممکن است کودک، نسبت به بی اختیاری مدفوع خود بی تفاوت باشد و صرفا بوی آن دیگران را از این امر آگاه سازد،یا رفتارهای پنهان کارانه و توام با احساس شرم نشان دهد و گاه نیز ممکن است کودک نه تنها احساس شرم و حقارت نکند، بلکه لباس آلوده خود را نیز در معرض دید بگذارد.
به همین دلیل است که در انجمن روان پزشکی آمریکا همراه بودن این اختلال را با اختلال سلوک و اختلال بی اعتنایی مقابله ای، دور از انتظار ندانسته اند.به نظر می رسد برخی از کودکان وقتی از دست پدر وقتی از دست پدر و مادر خود عصبانی هستند یا در تمنای توجه والدین هستند، در دوره های فشار آور و توام با اضطراب یا طی مجذوب شدن در فعالیتی خاص، ممکن است این نشانگان را از خود بروز دهند، اما گذرا بودن این رفتارها آنها را واجد تشخیص این اختلال نمی سازد.

ادامه دارد …

نازنین عاطفی کارشناس ارشد روانشناسی مهد تمام الکترونیک جاویدان

درباره نویسنده

مقالات مرتبط