آموزش زبان

با سلام مباحث آموزشی هفته اول شهریور به شرح زیر میباشد:

گروه سنی نوپا
Song:l have a pet
Pet name:fish,mouse
Body members:eyes,ears,mouth
Nose.
آموزش اعضای صورت با استفاده از فلش کارت و اشاره خود کودک به صورتش انجام شد.
Number:1234567

گروه سنی نوباوه ۱
Song:twinkle twinkle little star
Vocabulary:food,spaghetti,soup
Sandwich,chocolate cake.
Fruits train:apple,orange,banana,strawberry.
New colors:orange,purple.
تمام جلسات برای یادگیری بهتر عزیزانمان مبحث اعداد و رنگها با بازی و فلش کارت دوره میشود.
دراین هفته کودکان آموختند که با شنیدن صدای در این سوال را مطرح کنند
Who’s there?

گروه سنی نوباوه ۲
Song:car,car,car
Taxi ,taxi, taxi
Bus,bus,bus
Ladder:ten,pen,hen,net,red,wet.
Fruit train:apple,orange,banana
Grape,lemon.

گروه سنی پیش دبستانی:
Songe:five green cpeckled frog.
دراین هفته راجع به house و home صحبت شد.کودکان با ظاهر و داخل خانه آشنا شدند.
New vocabulary:window,door,
Wall,roof,living room,bath room
Bed room.
Speak about country life:
Farm,sheep,horse,rooster,cow.

درباره نویسنده

مقالات مرتبط