آشپزی “سه ماهه بهار” در مهد تمام الکترونیک جاویدان