آشنایی با آناتومی بدن انسان در کلاس علوم و آزمایشگاه مهد جاویدان

نوگلان جاویدان ، در این کلاس با آناتومی بدن انسان آشنا شده و در آزمایشگاه مهدجاویدان از نزدیک با اندام های مهم بدن انسان آشنا شدند. مهد جاویدان اعتقاد دارد ، برای ایجاد خلاقیت و افزایش علاقه و انگیزه در کودکان، علاوه بر آموزش های تئوری، باید زمینه ای برای نوگلان فراهم شود تا بتوانند از نزدیک و در آزمایشگاه ها با این علوم آشنا شوند.

IMG_Û²Û°Û±ÛµÛ°Û²Û²Û´_Û±Û±Û°Û¶Û³ Û±

IMG_Û²Û°Û±ÛµÛ°Û²Û²Û´_Û±Û±Û°Û¸Û² Û¶

IMG_Û²Û°Û±ÛµÛ°Û²Û²Û´_Û±Û±Û°Û¸Û³ Û²

IMG_Û²Û°Û±ÛµÛ°Û²Û²Û´_Û±Û±Û°ÛµÛµ Ûµ

IMG_Û²Û°Û±ÛµÛ°Û²Û²Û´_Û±Û±Û°Û·Û² Ûµ

درباره نویسنده

مقالات مرتبط